Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΤΙMBRADO ESPANOL ΚΑΤΑ FOCDE KAI COM 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΤΙMBRADO ESPANOL ΚΑΤΑ FOCDE KAI COM 1
Ο ΗΧΟΣ

Ο ήχος μπορεί να πεις ότι είναι η αίσθηση που παράγεται στο όργανο ακοής από τις δονήσεις του
σώματος, που έχει μεταδοθεί μέσω ενός ελαστικού μέσου όπως ο αέρας.
Κατά συνέπεια, ένα σώμα μπορεί να παράγει τον ήχο μόνο αν είναι σε θέση να δονείται και ο ήχος
μεταδίδεται μέσω των κυμάτων οι δονήσεις αυτές παράγονται σε ένα ελαστικό μέσο και αυτό εξαιτίας
του γεγονότος ότι κανένας ήχος δεν μεταδίδεται στο κενό.
Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου μεταβάλλεται ανάλογα με το περιβάλλον. Έτσι, στον αέρα σε μηδέν
βαθμούς Κελσίου είναι 331 m / sec. και αυξάνεται με ρυθμό 0,6 m / sec. Με κάθε βαθμό της αύξησης
της θερμοκρασίας.
Οι ποιοτητα του ηχου
Ο τόνος είναι ποιότητα του ήχου που επιτρέπει σε μας για να διακρίνουμε έναν μπάσο ήχο από ένα
άλλο οξύ και αποτελείται από δονήσεις μεγαλύτερης ή μικρότερης ταχύτητας των ηχητικών οργάνων
σε μια χρονική μονάδα έτσι οι υψηλές συχνότητες παράγουν τους οξείς ήχους και τους χαμηλούς
μπάσους ήχους. Εντούτοις, το ανθρώπινο αυτί μπορεί να αντιληφθεί περισσότερο ήχους των οποίων
οι συχνότητες είναι ανάμεσα μεταξύ 20 και 20.000 δονήσεων ανά δευτερόλεπτο.
Η ένταση είναι η ποιότητα του ήχου που επιτρέπει σε μας για να διακρίνουμε έναν ισχυρό ήχο από ένα
άλλο αδύνατο , ανάλογα με το εύρος των ηχητικών κυμάτων. Περισσότερο πλάτος σημαίνει
περισσότερη ένταση ενώ μικρότερο λιγότερη. Πρέπει επίσης να είμαστε ικανοί να διακρίνουμε
ανάμεσα στην ένταση του ηχητικού κύματος και στην ένταση της αντίληψης του ήχου. Η πρώτη
εξαρτάται από το πλάτος των δονήσεων του σώματος που παράγει τον ήχο, ενώ η δεύτερη εξαρτάται
από την ακουστική μας οξύτητα
Χροιά μπορούμε να πούμε ότι είναι η ποιότητα του ήχου που προκαλείται όταν οι ήχοι διακρίνονται
από την εκπομπή τους από τα διαφορετικά ηχητικά μέσα, δηλαδή, χροιά είναι η ποιότητα του ήχου
που μας επιτρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε ίδιες νότες που εκπέμπονται από τα διαφορετικά
όργανα.
ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ
Ο τόνος ή το ύψος εξαρτάται από τη συχνότητα των δονήσεων ανά δευτερόλεπτο του σώματος που
παράγει τον ήχο, επιτρέπει σε μας για να διακρίνουμε έναν μπάσο ήχο από ένα οξύ (στο μεγαλύτερο
αριθμό δονήσεων θα είναι ο ήχος οξύς) . It is Μετριέται σε κύκλους ή Hertz’s.
- Ένταση ή την αντοχή εξαρτάται από το πλάτος του κύματος. Δηλαδή, η ενέργεια που χρησιμοποιείται
για την παραγωγή του ήχου μας επιτρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ ενός ισχυρού ήχου και ενός
ασθενούς. Μετριέται σε ντεσιμπέλ.
- Η χροιά- ηχόχρωμα , η ποιότητα ή το χρώμα του ήχου εξαρτώνται από τον αριθμό αρμονικών ήχων
που συνοδεύουν τον κύριο ήχο και επιτρέπει σε μας για να διακρίνουμε δύο ήχους του ίσου τόνου.
Οι μηχανισμοί τραγουδιού του καναρινιού.
-Ο αέρας που αποθηκεύεται στα αεροφόρους σάκους και τους πνεύμονες αποβάλλεται στο εξωτερικό
περιβάλλον και στη μετάβασή περνάει μέσα από την syrinx, η οποία βρίσκεται μεταξύ των βρόγχων και
της τραχείας, προκαλώντας δονήσεις τα μεμβρανών του οργάνου του οργάνου, που ονομάζονται στα
πτηνά τιμπανοφορες μεμβράνες και αυτό ισοδυναμεί με τις φωνητικές χορδές μας .
- Στην ορθή παραγωγή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ο στερνοτραγχειος μυείς και μια σειρά από πέντε
έως επτά ζεύγη των μικρών εσωτερικών μυών, που επιτρέπουν την επιμήκυνση και την συρρίκνωση
του syrinx, το οποίο επιτρέπει την διακύμανση της συχνότητας ή του τόνου .
- Πρέπει να υπογραμμιστεί επίσης η σημασία του interclavicular αεροσάκου (θύλακα αέρα) που
παρέχει την απαραίτητη εξωτερική πίεση για να είναι τεντωμένες οι τιμπανοφορες μεμβράνες
καθιστώντας δυνατό τον ήχο που παράγεται .Ο οισοφάγος έχει το ρόλο του ηχείου!!
-Στη syrinx πραγματοποιείται ο βασικός ήχος , αλλά για να καταλάβουμε το τελικό αποτέλεσμα που
ακούσαμε είναι απαραίτητο να εξετάσουμε το ρόλο που διαδραματίζεται από το άνοιγμα της
γλωσσικής κοιλότητας, (ράμφος και της γλώσσας), όπου πραγματοποιείται η οριστική ένωση των ήχων.
-Μερικές μελέτες δείχνουν δύο τύπους άρθρωσης ήχου στο τραγούδι το καναρινιού: το λαρυγγικό
(κυρίαρχο στις στροφές του συνεχούς ρυθμού ) και το γλωσσικό. Αυτό θα εξηγούσε τον πλούτο και την
πολυπλοκότητα των συμφωνών ήχων που τα καναρίνια μας μπορούν να εκπέμψουν.
-βλέπουμε ότι ο μηχανισμός του τραγουδιού των καναρινιών είναι εξαιρετικά περίπλοκος και όλα τα
μέρη διαδραματίζουν συγκεκριμένο ρόλο στην παραγωγή του ήχου.
Αναλυση φωνητικκων οργανων του καναρινιου
L – larynx- λάρυγγας
T – trachea- τραχεία
S – Siringe- Σύριγξ
B – bronchus- βρόγχος
P – lung- πνεύμονας
ST - Tracheal Sack-Σάκοι Τραχειακοί
STA - Previous Thoracic Sack -εμπρόσθιος θωρακικός
STP - Thoracic Later Sack- οπίσθιος θωρακικός
SD - Diaphragmatic Sack - διάφραγμα
SA - Abdominal Sack -κοιλιακή χώρα
Ονοματοποιία
Ατή η έννοια σημαίνει τον σχηματισμό λέξεων από την μίμηση φυσικών ήχων. Όταν εννοούμε στο
τραγούδι των καναρινιών την χρησιμοποιούμε ονοματοποιία αφομοιώνοντας τους ήχους οπού
εκπέμπονται στα διάφορα σύμφωνα και φωνήεντα της ανθρώπινης αλφαβήτας έτσι σε αυτών την
μορφή θα γίνει πιο εύκολο αυτό που ακούγετε .Με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε, για παράδειγμα, ότι το
καναρίνι εκπέμπει ένα σύντομο "e", θα υπερβάλλει την "r", είτε αυτό είναι το τραγούδι "ρολόι clok
clok".
Συλλαβές
Σε αυτήν την περίπτωση εννοούμε μετά την ονοματοποιία των ήχων που εκπέμπονται από το καναρίνι
των φωνήεντων και σύμφωνων, η έννοια αυτή εξομοιώνεται με την γραμματική η άρθρωση ήχου ή
ήχων που αποτελούν τον πυρήνα της φωνής. Λέμε ήχους του καναρινιού που είναι, για παράδειγμα οι
ακόλουθες συλλαβές: "ri", "ro", "bli", "lin", "ti", "lo", "long", "clak", "tu", "glu", "glui", "fiu, κλπ.
Δίφθογγοι
Όπως και στην περίπτωση της έννοιας συλλαβής, έτσι στην περίπτωση αυτή μεταφράζεται η ονομασία
των ήχων που εκπέμπονται από το καναρίνι σε φωνήεντα, η έννοια αυτή πάρθηκε από την
γραμματική, "στην οποία δύο φωνήεντα προφέρονται σε μια συλλαβή." Εμείς λέμε τους ήχους του
καναρινιού που είναι, για παράδειγμα οι εξής δίφθογγοι και περιλαμβάνουν τις συλλαβές και
αναφέρετε ως: ui "στις συλλαβές "tui"και"glui","οι"με τη συλλαβή"toi","ou"με τη συλλαβή"glou"."
Τρίφθογγο
Όπως αναφέρουμε στα παραπάνω έτσι και σε αυτό το κομμάτι εννοούμε "το σύνολο των τριών
φωνήεντων προφέρεται σε μία συλλαβή" για παράδειγμα οι ακόλουθες συλλαβές: "oui" στην bloui
συλλαβή και το "IAU" στη συλλαβή «Piau", κλπ.
σημείωση -λέξη
Στην εν προκειμένου περίπτωση εννοείτε ως μια λέξη όπως και στην γραμματική αυτή που
σχηματίζεται από ένα σύνολο των συλλαβών και εκφράζουν μια ιδέα που ορίζεται σε έναν κωδικό,
στην περίπτωση αυτή στους κώδικες τραγουδιού.
"Μονοσύλλαβες" αποτελούνται από μία συλλαβή. Ως παράδειγμα οι μονοσύλλαβες φωνές
περιλαμβάνουν τα εξής: "ri", "re", "ro", "ru", "bli", "lin", "clak", "clok", "lu", "fiu", "piau ", κλπ.
"Πολυσύλλαβες" αυτές που αποτελούνται από περισσότερες από μία συλλαβή. Παραδείγματα
σημειώσεις που περιλαμβάνουν τα εξής: :"tu-li", "to-li", "ti-long", "pi-yo", "ti-ro-ri",κλπ.
Περιστροφή ή παραλλαγή..
Στην περίπτωσή μας, ορίζουμε μια σειρά από σημειώσεις που εκδίδονται από το καναρίνι όπου
συνδέονται η μια μετά την άλλη, και πληρούν ορισμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά τη σύνθεση το
ρυθμό και συλλαβές, που μεταφράζονται σε κώδικα. Υπό την έννοια της λέξης, θα μπορούσαμε να
αφομοιωθεί η έννοια αυτή όσον αφορά την γραμματική ως έννοια της "φράση" ή το μουσικό όρο
«πέρασμα» ή «περιοδεία».
Στροφές.
Με βάση την σύνθεση των σημειώσεων που αποτελούνται, τα φωνητικά κείμενα κατατάσσονται στις
περιορισμένες φωνητικές στροφές- ανατροπές και απεριόριστες :
Περιορισμένες στροφές φωνητικού κειμένου: είναι αυτές που ελέγχουν ορισμένα φωνήεντα και
σύμφωνα Για παράδειγμα, στα συμφώνα "L" και "N" και το φωνήεν «i» στην νότα κασκαμπελ (linlinlin.
..), ή τα σύμφωνα «c», «l» και «k» στην νότα καστανιέτα (clakclakclak , κ.λπ.).
Απεριόριστες στροφές φωνητικού κειμένου: είναι εκείνες οι οποίες περικλείουν όλα τα φωνήεντα και
σύμφωνα όπως για παράδειγμα στα διακοσμητικά σύμβολα, και κοινες παραλλαγές. floreos, en los
floreos lentos y en las variaciones conjuntas.
Απαγγελία εννοούμε την ποιότητα των ήχων που εκπέμπονται από τα Κανάρια, τους οποίους έχουμε
εντοπίσει και μεταφράζουμε ονοματολογικά σύμφωνα με τον κωδικό του τραγουδιού. το ζήτημα είναι
η μετάφραση των ήχων να αναφέρονται με σαφήνεια ότι η προφορά είναι καλή, αλλιώς λέμε ότι είναι
κακή ή σύγχυση.
Τραγούδι :ορίζετε οι συνδεδεμένες στροφές που διαδέχονται η μια την άλλη που αποδίδει το καναρίνι
σε ένα δεδομένο χρόνο.
Ρεπερτόριο: είναι Διαφορετικό σύνολο των τραγουδιών που τραγουδάει ένα καναρίνι.
Στροφές τραγουδιού :είναι Το μέρος του τραγουδιού που απελευθερώνεται από ένα καναρίνι που
περιλαμβάνει διάφορα γυρίσματα.
Τρίλιες: είναι δυο γρήγορες διαφορετικές σημειώσεις που αναπληρώνονται μεταξύ τους και έχουν το
ίδιο μήκος.
Διαμόρφωση στρόφων
Ανοδικη στροφη : Λέμε την διαφοροποίηση της έντασης που πάει από λιγότερο σε περισσότερο όγκο,
ή της διαμόρφωσης του τόνου που πηγαίνει από λιγότερο σε περισσότερο οξύ ή περισσότερο σοβαρά
σε λιγότερο σοβαρή.
Καθοδικη στροφη: είναι το αντίστροφο του παραπάνω κειμένου!
Τοξοειδης στροφη: λέμε ότι εμφανίζετε με το συνδυασμό των παραπάνω δύο τύπων της
διαφοροποίησης.
Ευθεια η οριζοντια στροφη μπορουμε αυτην που δεν εχει ανοδικη η καθοδικη διαφοροποιηση με
αποτελεσμα να μην προσφερει μελωδια και να μην αξιολογειται ψηλα.
Υδάτινοι ήχοι. Εννοούμε, τους ήχους που εκπέμπονται από το καναρίνι που μοιάζουν με το τρεχούμενο
νερό σε ένα ρυάκι, ή τον ήχο των σταγόνων του νερού που πέφτει από ένα ορισμένο ύψος. Στις
μεταφρασμένες ονομασίες των ήχων αυτών πιστεύουμε εκπροσωπείται από τις συλλαβές κατά την
οποία υπάρχει πάντα η ένωση των συμφώνων "GL" ή "BL" (και σε άλλες γλώσσες, επίσης, εξέφρασε την
"WL"), μαζί με τα φωνήεντα "I", " O "," U "και διφθόγγους και τριφθόγγους ήχους .Αυτές οι συλλαβές
προκαλούνται από τις σημειώσεις που συνθέτουν τις υδαρής στροφές, ο ρυθμός της έκδοσης είναι
ίδιο σε εσάς, έχουμε αργή νερό και ειμή συνδεδεμένων νερών.
Γδαρμένοι ήχοι. Στην περίπτωσή αυτή οι ήχοι που αποδίδονται από το καναρίνι στο οποίο
εμπεριέχονται Μελωδικές ανισορροπίες του ήχου του συμφώνου «R» που σημαίνει ότι
αντιλαμβανόμαστε το ένα πάνω από το φωνήεν που συνοδεύουν την νότα, κάνοντας το εν λόγω
τραγούδι ασταθή σχεδόν με την Έλλειψη της Μελωδικότητας και της ομαλότητας. Εάν αυτή η
ανισορροπία του συμφώνου "R" είναι πολύ σοβαρή εννοείτε έπειτα ως γρατσουνιά και ορίζονται στον
παρόντα κώδικα βαθμολόγησης .
Η καταγωγή του καναρινιού Τιμπραντο.
ΑΓΡΙΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ

ΠΡΩΤΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Η ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ SPANISH CANARY

ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΤΙΜΠΡΑΝΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΦΩΝΗΣ
Η προέλευση της φυλής μας πηγαίνει πίσω έως την στιγμή που όρχησαν να φέρνουν το άγριο καναρίνι
στην Ισπανία στην Καστίλη συγκεκριμένα ,από τα τέλη του δεκάτου τέταρτου και αρχές δεκάτου
πέμπτου αιώνα .Το βασικό πλεονέκτημα του άγριου καναρινιού ήταν το τραγούδι και εκεί
επικεντρώθηκε ο ρόλος του στην αναπαραγωγή σε συνθήκες αιχμαλωσίας .
Λίγα δεδομένα υπάρχουν σχετικά με τα πρώτα εγχώρια καναρίνια, αλλά με το χρόνο και, πιθανώς, με
μια επιλογή του καταλληλότερου τραγουδιστή είναι το είδος των καναρινιών που κλήθηκε καναρίνι της
χώρας έγινε πολύ αξιόλογο με το τραγούδι του. Ορισμένες περιοχές αναφέρονται ως σημαντικές πηγές
της ωρίμανσης του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των Ανδαλουσία, την Αστούριας και την
Καταλονία. Ιδιαίτερα γνωστή ήταν η καναρίνια στην καταλανική πόλη της Vichy.
Το καναρίνι στη χώρα ήταν στα πρόθυρα της εξαφάνισης λόγω διαφόρων αιτιών, οι κυριότερες:
Η εμφάνιση στην Ισπανία, των εισαγόμενων για πρώτη φορά σγουρών καναρινιών, τα οποία
διασταυρώθηκαν με το "τοπικό" στην αναζήτηση για ανατομικά χαρακτηριστικά πιο κοντά στο
καναρίνια της στάσης του σώματος (κυρίως αύξηση του μεγέθους).
Η άνοδος των Καναρίων Roller, η οποία έκανε λιγότερα τα καθαρά δείγματα των περισσότερων
«τοπικών» που παρέμειναν, τα διασταύρωσε .
Ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος και τις καταστροφικές συνέπειές του.
Για ορισμένους συγγραφείς μειώθηκαν επίσης τα ισπανικά καναρίνια αναπαραγωγής ,με την επιτυχία
που επιτεύχθηκε στα καναρίνια με κόκκινο παράγοντα.
Το σαράντα δημιουργήθηκε μια ομάδα οπαδών στη Μαδρίτη με στόχο να ανακτήσει την αρχαία φυλή
της χώρας. Καρπούς της εργασίας τους ήταν το 1950, διαμορφώνεται, με βάση την Roller Καναρίων με
τον πρώτος κώδικας τραγουδιού. Το 1954 η ένωση των ισπανικών Canaricultores κάνει ένα νέο Κώδικα
Τραγουδιού και τον βάφτισε στον αγώνα με το ισπανικό όνομα κλήσης.
Το επόμενο βήμα ήταν να επιδιώξει διεθνή αναγνώριση του αγώνα, που συνέβη το 1956, κατά τη
διάρκεια της "IV Παγκόσμιο Πρωτάθλημα CIC, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη Το αποτέλεσμα
δεν θα μπορούσε να είναι πιο απογοητευτικό:. Η Επιτροπή αξιολογήσεις της νέας φυλής απέρριψε την
διεθνή αναγνώρισή της ως καρπούς που δεν είναι απαλλαγμένοι από διασταυρώσεις του με το
καναρίνι Roller.
Ήταν στις Βρυξέλλες το 1962, κατά τη διάρκεια του "X Παγκόσμιο Πρωτάθλημα COM", μετά από αίτημα
του ACE, όταν επιτέλους αναγνωρίζεται διεθνώς o Ισπανικός ήχος.
Πολλά έχουν επιτευχθεί από τότε το τραγούδι έχει πολλές μορφές και κωδικούς κρίσης αυτό που
συνέβη, είναι ένα χαρακτηριστικό σημάδι του βάθους και του ενδιαφέροντος που ξύπνησε από τον
ηχώ του τραγουδιού των ισπανικών καναρινιών μεταξύ των οπαδών .
Οι περιοδείες – μελωδίες που τραγούδιουνται από τα ισπανικά Καναρίνια φωνής Timbrado θα πρέπει
να έχει τα ακόλουθα θεμελιώδη χαρακτηριστικά:
Ο γενικός τόνος –ύφος των καναρινιών θα πρέπει να έχει μεγάλο εύρος τονικότητας δεν είναι όμως
απαραίτητο να χρειάζεται να ειδικευτεί σε ένα καθορισμένο είδος τόνου ,όπως συμβαίνει με άλλες
ισχύουσες ποικιλίες στα καναρίνια φωνής.Δίνοντας προσοχή σε αυτό δεν θεωρείται νούμερο ένα το
πουλί που ανήκει στην κατηγορία εκείνων που τραγούδαν τους εντελώς βυθισμένους υδαρής ήχους ή
που γενικά τραγούδαν μπάσους ήχους και αυτό οφείλεται γιατί αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
άλλων φύλλων –ποικιλιών.Η ένταση της φωνής που εκδίδεται στο τραγούδι θα πρέπει να έχει μια
ποιότητα που να επιτρέπει τη σαφή ακρόαση των φωνήεντων και σύμφωνων που συνθέτουν το ίδιο
και χωρίς οξύτητα- τραχύφωνια , έτσι ώστε να αναδεικνύεται ο μουσικός χαρακτήρας του είδους του
χαρούμενου τραγουδιού.Οι τιμπρες είναι ο ήχος που εκδίδεται και όπως αναφέρεται μπορούν
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα με προϋπόθεση ότι δεν είναι ίση με τις άλλες ποικιλίες που σήμερα
αναγνωρίζουν το τραγούδι.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του τραγουδιού πρέπει να αποτελείται από στροφές, που πρέπει να
βασίζονται κυρίως:
οι αργοί ρυθμοί επιτρέπουν την σαφέστερη διάκριση έως τους δυνατόν καθαρότερους. Συνεπώς,
θεωρείται ουσιαστικής σημασίας γιατί αυτό το είδος στροφών του τραγουδιού των οποίων ο ρυθμός
είναι αργός ή Semilente-<<ημι –αργός>> εκτός ότι αποδεικνύονται ευκολονόητοι διότι συμβάλλουν
επίσης στον πλούτο και την ποικιλία του τύπου τραγουδιού. Αλλά δεν θα πρέπει να βασίζονται σε πιο
γρήγορους ρυθμούς, γιατί είναι ένα ειδικευμένο χαρακτηριστικό μιας ήδη επίσημα αναγνωρισμένης
φυλής τραγουδιού..Υπάρχουν μελωδίες με πολλές παραλλαγές και συνεπώς πρέπει να αποτελούνται
από όλες τις στροφές των εκπεμπόμενων τύπων ρυθμών όπως και η κυριάρχηση τους να είναι σε
αργές η ειμή αργές έτσι ώστε οι αλλαγές ρυθμού να εμφανιστούν σε μεγάλο ποσοστό σαφείς και
χωρίς ραφές και απότομα σταματήματα απάντηση σε αυτό δεν πρέπει να θεωρούνται καλά τα
αντίγραφα της πρώτης κατηγορίας που επαναλαμβάνουν μονότονα ένα συγκεκριμένο τύπο
τραγουδιού εις βάρος της ποικιλίας του τραγουδιού.Ως μια σύνοψη, το τραγούδι του ισπανικού
Timbrado πρέπει να έχει ρυθμό σχετικα αργο καλη επαγγελια μεγάλη ποικιλία.Το τραγούδι του
"Timbrado Español" είναι τύπος τραγουδιού και συνεπώς μπορεί αν μεταδίδετε και σε αλλά είδη
πουλιών, αυτά θεωρούνται εντός αυτού του εύρους, με την προϋπόθεση ότι:το τραγούδι έχει τα
χαρακτηριστικά που συγκεντρώνονται στο εννοιολογικό προσδιορισμό του κώδικα, οι στροφές
μπορούν να χαρακτηριστούν, κατά την επίδειξη Φύλλο αποτελεσμάτων και κατατάσσονται επίσης στο
αντίστοιχο ορισμό του Κώδικα, όταν αυτά δεν στηρίζονται σε περιοδείες ή τα χαρακτηριστικά μιας
άλλης ποικιλίας ή των επίσημα αναγνωρισμένων καναρινιών φωνής.
Φαινότυπος.
Δεδομένου τα ισπανικά Κανάρια φωνής τιμπραντο δεν είναι ούτε ένα καναρίνι του χρώματος ή της
στάσης του σώματος, επιτρέπει στον δημιουργό να είναι ελεύθερος να ρυθμίσει τα φαινοτυπικά
χαρακτηριστικά των πουλιών του, ανάλογα με την εξέλιξη του άγριου καναρινιού.. Δεν επιτρέπεται ο
κόκκινος παράγοντα ή την παρουσία του κυματισμοί στο φτέρωμα του καθαρόαιμου Τιμπραντο .
Αξιολόγηση Τραγουδιού
Βασικά ζητήματα στην αξιολόγηση του τραγουδιού.
1.-ιδιότητες του ήχου.
1) τονικότητα: Το γεγονός ότι τα ισπανικά Καναρίνια φωνής τιμπραντο αποδίδει το τραγούδι του σε
ανώτερο τονική βάση και πρέπει να θεωρηθεί ως γενική ιδέα στα καναρίνια (ο βαρύτονος είναι το
Μαλινουά και μπάσο το ρολλερ ) Δεν σημαίνει ότι το τραγούδι τους είναι τραχύ και δυσάρεστο στο
αυτί, ακριβώς το αντίθετο. Ο ήχος απόδοσης του Τιμπραντο πρέπει να είναι καλύτερο, προκειμένου να
κρίνετε το εξαιρετικό μουσικό ταλέντο τους μέσα από τις πιο όμορφες και πολύπλοκες φωνητικές
διακυμάνσεις. Δεν πρέπει να υπάρχουν απότομες αλλαγές στον τόνο του τραγουδιού που θα μπορούσε
να οδηγήσει σε ήχους που σπάνε την μελωδία του τραγουδιού, (τραχύφωνα) ή από ελάττωμα
(υπερβολικά κακή τονικής ποιότητας).
Ένταση
Η ένταση του τραγουδιού πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι επαρκής .Το καναρινί πρέπει να παίζει με
την δύναμη της ή την δύναμη της φωνής του , η όποια επιτυγχάνεται με μια σειρά από μουσικές
αποχρώσεις που στολίζουν το τραγούδι .Θα πρέπει να αποφεύγονται οι στροφές τραγουδιού σε
μεγάλη ένταση –υψηλής και υπερβολικής τότε θα είναι τόσο δυνατό το τραγούδι με κακή απόδοση
έντασης .
Ποιοτητα ηχοχρωματος
Γνωρίζουμε ότι η χροιά είναι η ποιότητα που χαρακτηρίζει την ταυτότητα του πουλιού. Στο τραγούδι
του καναρινιού θα βρείτε αποσπάσματα κυρίως από τρεις τύπους χροιάς: ηχηρούς-μεταλλικούς
,κοίλους – καμπυλωτούς και υδάτινους. Ανάμεσα στις φυλές καναρινιών φωνής βρίσκουμε ένα
ειδικευμένο είδος με σαφή τονική σχέση με το τονικό μητρώο που διαθέτουν
Αναγνώριση των παραλλαγών
Η παραλλαγή του συνεχόμενου ρυθμού
Είναι αυτή η οποία μας δίνει την εντύπωση ότι ο ήχος μεταδίδεται ασταμάτητα το αυτί μας δεν μπορεί
να διακρίνει τις διαφορετικές συλλαβές που παράγονται από το καναρινί αυτό ονομάζεται το
φαινόμενο της ανθεκτικότητας των αισθήσεων (ο εγκέφαλος μας πιστεύει πως ακούει ένα ενιαίο
συνεχόμενο ήχο ).
Η παραλλαγή του ειμί συνεχούς ρυθμού : είναι αυτή που μπορούν τα αυτιά μας να διακρίνουν τις
συλλαβές που συνθέτουν την παραλλαγή παρά το ότι η έκδοση τους είναι κοντά η μια στην άλλη .
Παραλλαγή του ασυνεχούς ρυθμού είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων συλλαβών η λέξεων οι
στροφές είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικές( είναι η ήχοι των λέξεων που αποτελούν μια στροφή που
σχηματίζονται από την διασταύρωση δυο η περισσότερων συλλαβών)
Η εφαρμογή Βαθμολογίας
Από όλη την βαθμολόγηση των διαφορετικών στροφών η παραλλαγών – γυρισμάτων τα
αποτελέσματα στην φύσα βαθμολόγησης είναι τρεις πόντοι η πολλαπλάσιο του 3 ,αναλόγως των
βαθμών μας οδηγεί να εφαρμόσουμε πρακτικές τεχνικές στην κρίση των ακόλουθων στοιχείων :
01.Όταν υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επαγγελθεί το ίδιο είδος στροφών η αξιολόγηση θα πρέπει
να γίνεται με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο όσο είναι δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη των παράγοντα
της ποιότητας .
Θα πρέπει καλοπροαίρετα να αποφεύγουμε τις εξαιρετικές στροφές μεγάλης αξίας μαζί με άλλες
μέτριες η κακές αντίθετα είναι πολύ σοβαρό να αντιλαμβανόμαστε της ελαττωματικές κατά την
διάρκεια της απόδοσης.
02.Τα σημεία βαθμολογούνται μόνο όταν έχουν επαρκεί τουλάχιστον αποδεκτή ποιότητα .Οι έλλειπες
ή ελαττωματικές περιηγήσεις όταν δεν συνθέτουν ένα έργο μοτίβο δεν λαμβάνονται υπόψη σοβαρά
παρά μόνο για να πάρουν βαθμολόγηση των παραλλαγών που εκτελούνται .
03. Η κλίμακα αξιολόγησης των διαφόρων στροφών είναι χωρισμένη σε 3 στάδια:
Α) το πρώτο τρίτο της βαθμολογήσεως διατίθεται σε παραλλαγές που θεωρούνται κανονικές
κατάλληλες και αποδεκτές.
Β)Το δεύτερο τρίτο της βαθμολογήσεως αντιστοιχίζεται σε παραλλαγές –νότες που θεωρούνται καλές.
Γ)Το τελευταίο τρίτο της βαθμολογίας δίνεται σε νότες – παραλλαγές που θεωρούνται πολύ καλές
άριστες και πολύ ανώτερες .
04. Η καθαρότητα της προφοράς η μορφή της εκπομπής του τραγουδιού θα καθορίσει την
βαθμολόγηση στο ένα τρίτο της κλίμακας .
05.Η ομορφιά ή μουσικότητα της περιοδείας θα μας βοηθήσει για να υπολογίσουμε την τελική
εκτίμηση.
ΕΦΡΜΟΓΗ των στοιχείων έχει ως εξής:
ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΛΟΙ Π.ΚΑΛΟΙ
ΑΠΟ 9 ΒΑΘΜΟΥΣ ΔΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ 1-3 ΒΑΘΜ. 4-6 ΒΑΘΜ. 7-9 ΒΑΘΜ.
ΑΠΟ 18 ΒΑΘΜΟΥΣ ΔΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥΝΤΑΙ 1-6 ΒΑΘΜ. 7-12 ΒΑΘΜ. 13-18 ΒΑΘΜ.
ΑΠΟ 27 ΒΑΘΜΟΥΣ ΔΕΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ 1-9 ΒΑΘΜ. 10-18 ΒΑΘΜ. 19-27 ΒΑΘΜ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΒΑΘΜΟΛΙΓΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ TIMBRADO ESPANOL ΚΑΤΑ FOCDE COM
ΘΕΤΙΚΕΣ ΝΟΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 12 ΝΟΤΕΣ
1η Καμπανάκια (Timbres)ΗΧΟΧΡΩΜΑ
Τα καμπανάκια είναι συνεχόμενες μεταλλικές νότες που προκύπτουν από το σύμφωνο r και το φωνηεν
I ΠΧ: ριριριριρι).ΤΟ ΚΑΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 9 ΒΑΘΜΟΥΣ
2η υνεχόμενες παραλλαγές (Variaciones rodadas).
Οι συνεχόμενες παραλλαγές είναι συνεχόμενες νότες από καμπανάκι ή βαθύφωνες νότες που
εκφέρουν το σύμφωνο ‘ρ’ μαζί με το φωνήεν ‘ο’ ή τον δίφθογγο ‘ου’ (π.χ. : ρορορο…ρουρουρου). Σε
αυτές τις νότες ο ρυθμός εκφοράς γρηγορότερος από τα “καμπανάκια”, δίνοντας καλύτερα την
αίσθηση της συνέχειας. Η διάρκεια και η παρουσία τους πρέπει να έχει μέτρο, γιατί η κατάχρηση των
βαθύφωνων και των συνεχόμενων νοτών αποτελεί λόγο αλλοίωσης και παραβίασης του κώδικα.ΤΟ
ΚΑΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΣ-ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟ (ΑΝΤΗΧΗΤΙΚΗ)-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 18 ΒΑΘΜΟΥΣ
3η Καμπανάκι σε ρυθμό τρεχούμενου νερού (Timbre de Agua)
Το καμπανάκι σε ρυθμό τρεχούμενου νερού είναι ημισυνεχής νότα που συνθέτεται από τους φθόγγους
‘μπ’ και ‘γκ’ ή το σύμφωνο ‘γ′, μαζί με το σύμφωνο ‘λ’ και το φωνήεν ‘ι′ (π.χ. :
μπλιμπλιμπλι…γκλιγκλιγκλι…γλιγλιγλι). Ο ημισυνεχής ρυθμός θα πρέπει να είναι τέτοιος που να μας
επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καθαρά την νότα, να μην υπάρχει θολή εκφορά και να χάνεται η
αίσθηση του τρεχούμενου νερού, γιατί αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό και η ταυτότητα της
συγκεκριμένης νότας.ΤΟ ΚΑΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΣΥΝΕΧΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 9 ΒΑΘΜΟΥΣ
4η Καμπανακια (cascabel) κουδουνακια
Το καμπανάκι είναι ημισυνεχής μεταλλική νότα που συνθέτεται από τα σύμφωνα ‘λ’ και ‘ν’ και το
φωνήεν ‘ι′ (π.χ. : λινλινλινλιν). Η εκτέλεση της θα πρέπει να μας θυμίζει ακριβώς το καμπανάκι (τρίγωνο
των χριστουγέννων) και θα πρέπει να είναι σαφής η κατάληξη Ν....ΤΟ ΚΑΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΗΜΙΣΥΝΕΧΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ- ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙΜΕΧΡΙ 9 ΒΑΘΜΟΥΣ.
5η Στολιδια (Floreos)
Τα στολίδια είναι ημισυνεχείς μεταλλικές ή βαθύφωνες νότες με απεριόριστες φωνητικές εκφορές.
Δηλαδή, στα στολίδια μπορούν να ακουστούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί συμφώνων και φωνηέντων
απο ολες τις νοτες της φισας ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ!!!ΤΟ ΚΑΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΣΥΝΕΧΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΑΝΤΗΧΗΤΙΚΗ-ΑΠΕΡΙΟΡΗΣΤΗ ΔΕΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 27 ΒΑΘΜΟΥΣ.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
6η Αργα στολιδια (Floreos Lentos)
Η λογική της συγκεκριμένης νότας είναι η ίδια με την παραπάνω και η μόνη διαφορά αφορά στον
ρυθμό (να ειναι ασυνεχες)Τα Floreos Lentos αποτελουν την μουσικη και ομορφη νοτα του καναρινιου
μας ολο το τραγουδι του.Αν το πουλι τραγουδησει ακριβως συμφωνα με τον κωδικα μπορουμε να
επιβεβαιωσουμε οτι προκειται για το καλυτερο Timbrado Espanol.TO KΑΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΣΥΝΕΧΕΣ -ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΧΡΟΙΑΣ-ΑΠΕΡΙΟΡΗΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 27
ΒΑΘΜΟΥΣπαραδειγμα τιρολι -τσελι-τουι -ντοελι-τσιπολι-φλιοριο κουλι-γκλοβερι και αλλα πολλα
φυσικα ΑΛΛΑ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΔΙΑΚΕΚΟΜΕΝΟ -ΑΡΓΟ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ωστε να προσφερει
θεαμα και ομορφη μελωδια !!!!
7η Καμπανα (Campana)
Η καμπάνα είναι ασυνεχής νότα (ακούγεται σαν το όργανο καμπάνα) και χαρακτηρίζεται από την
κατάληξη ‘N’, ‘NK’ ή ‘NΓΚ’. Η κατάληξη ‘Ν’ ειναι αυτο που προσδιδει την καμπανιστη ηχητικοτητα σε
αυτην την νοτα.Θεωρουμε καταληλοτερη την καταληξη ΝΚ και οχι την ΝΚΓ γιατι η καμπανα με τα
ιδιαιτερα χαρακτηριστηκα της μπορει αν δεν τραγουδησει το πουλι σωστα να κατηγορηθει για
nasalidad(ενρινος ηχος απο την μυτη λογο καταληξης με τον συνδιασμο των συμφωνων ΓΚ....ΤΟ ΚΑΛΟ
ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΕΧΕΣ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ-ΑΠΕΡΙΟΡΗΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΝΚ ΤΟΝΚ ΤΑΝΚ ΤΑΝΚ
ΤΙΛΟΝ ΤΙΛΟΝΚ ΤΛΑΝ ΤΛΑΝΚ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 9Α ΒΑΘΜΟΥΣ.
8η Καλεσματα (Cloqueos)
Tα καλεσματα ειναι νοτες που μπορουν να εμπεμουν με δυο ρυθμους (ασυνεχες και ημισυνεχες)αυτα
που ακουγονται με ρυθμο ασυνεχες ειναι πολυτιμοτερα σε σχεση μα τα ημισυνεχες οπως παραδειγμα
η κλοσα οταν καλει τα κλοσοπουλακια.Τα καλεσματα εχουν ρυθμο αντηχητικο με βαθος εχουν
σθμφωνα και φωνηεντα ...Κ,Λ......και .....Ο,Υ με αποτελεσμα να μην μπορουν να ακουστουν σε καμια
περιπτωση μεταλλικα.ΤΟ ΚΑΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΕΧΕΣ ΗΜΙΣΥΝΕΧΕΣ-ΒΑΘΗ ΑΝΤΗΧΗΤΙΚΟ-
ΠΕΡΙΟΡΗΣΜΕΝΗς ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΛΟΚΛΟΚΛΟ ΚΛΟΥΚΛΟΥΚΛΟΥ....ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 18 ΒΑΘΜΟΥΣ.
9η Καστανουελα-Καστανιετες (Castanuela)
Οι καστανιετα ειναι νοτα ημισυνεχες αντηχητικη περιορισμενη.Περιεχει τα συμφωνα Κ,Λ και το φωνηεν
Α (δεν θα ηταν καλο δειγμα αν εβαζε στην συνθεση τα ΣΥΜΦΩΝΑ Τ,Σ=ΤΣ στην δομη της μοιαζει με
αυτην στα κλοκεος με την διαφορα των δυο οτι η καστανιετα ειναι μονο ημισυνεχες.γενικα ξεχωριζεται
γιατι ειναι ποιο γρηγορη απο το κλοκεος ακι απ το οτι στο κλοκεος μπαινει το συμφωνο Ο και Υ.Ετσι η
καστανιετα αυστηρα μονο με το συμφωνο Α....μας θυμηζει αμεσως ακουγοντας την το παραδοσιακο
οργανο της Ισπανιας Καστανιετες ΚΛΑ ΚΛΑ ΚΑΛ η αλλιως κλακ κλακ κλακ .ΤΟ ΚΑΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΣΥΝΕΧΕΣ-ΑΝΤΗΧΗΤΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 9 ΒΑΘΜΟΥΣ.
10η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ-ΔΙΠΛΟΙ ΗΧΟΙ -ΔΥΟ ΦΩΝΕΣ ΜΑΖΙ (Variaciones conjuntas)
Tα δυηχα ειναι οταν ακουμε δυο ηχους μαζι ταυτοχρονα .εδω επισης μπορουν να ακουστουν ολες οι
νοτες μαζι με ολα τα συμφωνα και φωνηεντα ης φισας ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟΥΝ ΔΙΠΛΟΙ ΗΧΟΙ.Ειναι μια νοτα επισης πολυ ομορφη γιατι προσφερει ξεχωριστη
μελωδια και μουσικοτητα .ΤΟ ΚΑΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΦΟΥ ΜΑς ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΑΠ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΤΕς ΚΑΙ
ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ,ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΛΕς ΤΙς ΧΡΟΙΕΣ ,ΡΥΘΜΟΥς, ΚΑΙ
ΤΟΝΙΚΟΤΗΤΕΣ.ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 27 ΒΑΘΜΟΥΣ.
11η Αργα νερα(Agua Lenta)
Τα αργα νερα νοτα στην οποια ακουμε τα συμφωνα Μ,Π,Γ,Κ,Λ,Β και σε μικρες πιθανοτητες τα Ν,Τ και
τα φωνηεντα α,ο,ι,υ.Ως παδειγμα ειναι καλο να παρομοιαζουμε μια βρυση να σταζει μεσα σε εναν
μισογεματο κουβα με νρο και σε αλλες περιπτωσεις την εισιδο μια πετρας μεσα στο νερο ολα αυτα
παντα και αυστηρα με υδατινη προφορα ,με καθαρη διαυγεια ωστε να παραγουν μια ομορφη και
υδατινη μουσικοτητα στο αυτι μας.ΤΟΚΑΛΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΕΧΕΣ-ΑΥΣΤΗΡΑ ΥΔΑΤΙΝΟ -
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΛΟΜΠΛΟ ΜΠΛΟΜΜΠΛΟΜΠ ΓΚΛΟΥΓΚΛΟΥ ΓΚΛΟΥΜΠ ΓΚΛΟΥΜΠ
ΜΠΛΟΟΥ ΜΠΛΟΥ ΜΛΟΥΜ ΜΛΠΟΥΙΜΠΛΟΥΙ.ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 28 ΒΑΘΜΟΥΣ.
12η Νερα που να δινουν την εσθηση βρασμου νερου(Agua semiligada)
Τα νερα σε βρασμοειναι μια νοτα παρομοια με την παραπανω αλλα πρπει να μας δινει διαφορετικη
ταχυτητα ,διαφοερετικο ρυθμο σε εκπομπη και η αλλη διαφορα τους ειναι οτι δεν εχει η νοτα αυτη το
φωνηεν...ι... Υπαρχουν τα φωνηεντα Α,Ο,Υ και τα συμφωνα Γ,Κ,Μ,Π,Λ,Β και υπαρχει και πιθανοτητα να
ακουσουμε εδω και Ν,Τ Επισης πρπει να αναφερουμε οτι επιδη ναι μεν εχει υδατινη ηχητικοτητα
αλλα αλλη εκπομπη απο την ακουα λεντα ισως μερικοι την ακουν και να την βρισκουν κριμενη κοντα
στην 3η κατασηρα φωνη της φισας δηλ την Timbre de Agua (πριν η μετα απο αυτην) ΤΟ ΚΑΛΟ ΔΕΙΓΜΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΜΙΣΥΝΕΧΕΣ-ΥΔΑΤΙΝΟ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 9
ΒΑΘΜΟΥΣ
2. ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΓΥΡΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΙΣ
2.1. Γρατζουνίσματα (Rascadas)
Το γρατζούνισμα είναι μια ατέλεια που γενικά συναντάται στις συνεχείς νότες καθώς επίσης και σε
ορισμένα “στολίδια” (floreos). Είναι μια συνέπεια του υπερτονισμού του συμφώνου “ρ” σε σχέση από
το φωνήεν που το ακολουθεί και προκαλεί έναν πολύ δυσάρεστο και οξύ ήχο στα αυτιά μας. Όπως
στους άλλους αρνητικούς γύρους, η ποινή θα αξιολογηθεί ανάλογα με τη βαρύτητα της ατέλειας και
κατά πόσο οι αρνητικοί γύροι έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο υπόλοιπο του τραγουδιού καναρινιών.
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΧΡΙ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ
2.2. Στρίγκλισμα (Estridencias)
Το στρίγκλισμα είναι μια ατέλεια που αποτελείται από μια ξαφνική και απότομη ανύψωση στον τόνο ή
στην ένταση των ήχων σε έναν γύρο, που παράγει έναν υψηλό ήχο που χαλάει τη μουσικότητα του
τραγουδιού.
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΧΡΙ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ
2.3. Ρινικότητα (Nasalidad)
Ο ρινικός ήχος είναι μια ατέλεια που αποτελείται από την παραγωγή της ατελούς φωνής παρόμοια με
εκείνους που εκπέμπονται από ένα πρόσωπο που υφίσταται μια αναπνευστική ασθένεια. Γι′ αυτό και ο
όρος “ρινικότητα”. Παράγονται όταν υπάρχει ανεπαρκής προφορά στα φωνήεντα ή λόγω της
παρουσίας ορισμένων συμφώνων (παραδείγματος χάριν ο δίφθογγος “γκ”). Αυτός, λόγω του τρόπου
ήχησής του είναι πολύ εύκολο να οδηγήσει σε αυτήν την ατέλεια. Επίσης, η εκπομπή τέτοιων ήχων
μπορεί να προκληθεί από τα αναπνευστικά προβλήματα στο πουλί.
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΧΡΙ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιοδήποτε καναρίνι με ένα αρνητικό σημείο δεν θα μπορούσε να φθάσει σε 90 σημεία.
ΕΝΤΥΠΩΣΗ
στο σύνολο των βαθμών του δελτίου ακλουθούμε τον ίδιο μαθηματικό σύστημα θεωρώντας το
υποκειμενικό γεγονός της εντύπωσης που διαμορφώνεται από τα σημεία στο φύλλο Βαθμολόγησης.
Αυτό είναι μια έξτρα προσθήκη για τα πτηνά που δεν έχουν αρνητικές φωνές στην φύσα .
Οι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται είναι οι εξής :
01,Ενας βαθμός θα προσδεθεί στα καναρίνια των οποίων η βαθμολογία είναι μεταξύ 72-80 βαθμών
θετικών .Στην περίπτωση όμως που έχουν έστω και ένα αρνητικό βαθμό χάνουν αυτόν το πόντο στο
σημείο της εντύπωσης.
02.Θα απονεμηθούν 2 Βαθμοί στα πτηνά με βαθμολόγηση μεταξύ 81-89 πόντων .Χωρίς όμως
αποκλεισμούς αν υπάρχουν μειονεκτήματα υπάρχει περίπτωση να χαθεί και όλη η εντύπωση .Π.χ. 2
βαθμοί εντύπωσης και τρεις αρνητικοί , σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ολική απώλεια της
εντύπωσης.
Θα απονεμηθούν 3 βαθμοί στα πτηνά που συγκεντρώνουν 90 η περισσότερους θετικούς βαθμούς
χωρίς να έχουν αρνητικές νότες στην περίπτωση αύτη αφαιρούνε βαθμοί πχ. 3 βαθμοί εντύπωσης και 2
αρνητικοί θα δοθεί ένας.
Κάτω από 70 Βαθμούς το τραγούδι του τιμπραντο θεωρείται ανεπαρκές .
Αρμονία
είναι η τέχνη του συνδυασμού διαφορετικών εκπεμπόμενων ταυτόχρονων ηχων. Σε αυτή την
περίπτωση μιλάμε για το συνδυασμό των τραγουδιών και των τεσσάρων καναρινιών που αποτελούν
ομάδα. .Λαμβάνοντας υπόψη πως τα 4αρα καναρίνια που τραγούδησαν μαζί την ώρα της εξετάσεως
αξιολογήθηκε πως το τραγούδι ήταν συμβατό από μουσικής άποψης και υπήρχε αρμονία.
Αναλόγως με τον βαθμό εναρμονίσεως που επετεύχθητε από το τραγούδι των καναρινιών στην ομάδα
θα πρέπει να δοθεί σε αυτή από ένας έως τέσσερεις θετικοί βαθμοί.
Η εφαρμογή αυτή βαθμολόγησης δεν έχει σχέση με την ατομική ποιότητα των τραγουδιών κάθε
μέλους της ομάδας διότι π.χ. Μπορούμε να έχουμε 4 καναρίνια
με την μεγίστη βαθμολογία των τεσσάρων πόντων αλλά η αξία του κάθε ατόμου και η ποιότητα του να
είναι μέτρια .Αυτό που κρίνεται η συνεργασία των τραγουδιών που απαγγέλθηκαν από την τετράδα .
Κίνητρα αποκλεισμού
Τα κίνητρα αποκλεισμού προέρχονται από το άρθρο 16.Ε. Των κανονισμών CNJ / FOCDE.
01.Στα πουλιά που δεν έχουν κωδικοποιημένο δαχτυλίδι.
02.Σε αυτά που έχουν δαχτυλίδι μεγαλύτερης διαμέτρου και μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς δυσκολία.
03.Εχωντας την οποιαδήποτε ένδειξη που μπορεί να αποδείξει την ταυτότητα του ιδιοκτήτη.
04.Εχωντας δυο η περισσότερα δαχτυλίδια .
Λόγοι απαγορευτικοί που επιπτουν στον κώδικα τραγουδιού
Είναι το κίνητρο εκπτώσεων του πτηνού που προέρχεται από τους κανονισμούς της εθνικής ακαδημίας
των Κρίτων FOCDE του άρθρου 16,1.
-Κάθε χαρακτηριστικό στο φαινότυπο του πουλιού μπορεί να οδηγήσει τους κρητες να πιστέψουν πως
είναι προϊόν διασταύρωσης με άλλη ποικιλία η φυλή .
Τα ακόλουθα θεωρούνται σημάδια αναγνωρίσεως άλλης ποικιλίας.
Α) Ο φαινότυπος των σγουρών φτερών αποτελεί ένδειξη της ενδεχόμενης διασταύρωσης με καναρίνια
τέτοιου τύπου.
Β)Φτερά με κόκκινο παράγοντα.
Γ)Η απαγγελία τραγουδιού που η σύνθεση παρουσιάζει υπερβολικά χαρακτηριστικά άλλων καναρινιών
φωνής .
Δ)Οποιοσδήποτε άλλος λόγος που ορίζεται από την τεχνική επιτροπή των γενικών συνελεύσεων.
Κανόνες Βαθμολογήσεως.
1.λαμβανωντας υπόψη το σύνολο των αρνητικών σημείων
σε συνάρτηση προς το άθροισμα των βαθμολογίων των φωνών των 9 πόντων προς 27.
σημειώνοντας του αθροίσματος των φωνών κατά 6 μονάδες προς 18
σημειώνοντας 3 της παρατηρήσεις η τις σημειώσεις του κριτή.
Σημειώνοντας τα κριτήρια του κριτή.
Η μέγιστη καθιερωμένη βαθμολογία που λαμβάνει ένα Ισπανικό καναρινί Τιμπραντο είναι 100 θετικοί
Βαθμοί και χωρίζεται σε κατηγορίες
Λιγότερο από 70 πόντους πρέπει να καταγράφονται με την μορφή ως ανεπαρκείς.
Παρεμβαίνοντας στα διάφορα σημεια ο κριτής αφήνει κάποιο βαθμό αξιολογήσεως ανάλογα των
διαφορών ή αν δεν είναι αρκετό αυτό αφήνοντας απλά μια λέξη απευθείας στην στήλη για να εξηγήσει
την σωστή μορφή.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1η ΑΠΟ 90 ΕΩΣ 100 ΒΑΘΜΟΥΣ
2η ΑΠΟ 82 ΕΩΣ 89 ΒΑΘΜΟΥΣ
3η ΑΠΟ 70 ΕΩΣ 81 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
Κάτω από 69 ΒΑΘΜΟΥΣ

ME ΕΚΤΗΜΗΣΗ ΚΙΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0ΜE Ε.Ο.Ο Ο512

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.