Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Κανονίσμος διαγωνισμών


Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Καναρινιών Φωνής Ελλάδος – Σ.Υ.Κ.Φ.Ε η οποία συνήλθε την 04/02/2018 στην Θεσσαλονίκη.

Έχοντας υπόψιν:

Τις διατάξεις του άρθρου 17 του καταστατικού του
Συλλόγου Καναρινιών Φωνής Ελλάδος – ΣΥ.Κ.Φ.Ε
2.  Την κείμενη νομοθεσία περί σωματείων

Εγκρίνουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό
Διαγωνισμών – Εκθέσεων
Του Συλλόγου Καναρινιών Φωνής Ελλάδος – ΣΥ.Κ.Φ.Ε 
Που έχει ως εξής:

Άρθρο 1ο
Σκοποί
Βάση των σκοπών του Σ.Υ.Κ.Φ.Ε  που περιγράφονται στο καταστατικό του, κάθε χρόνο(τουλάχιστον μια φορά το χρόνο) διοργανώνεται διαγωνισμός για την κάθε κατηγορία  καναρινιών φωνής που εκτρέφει ο σύλλογος, στο τέλος του οποίου θα γίνεται και έκθεση ανοιχτή για το κοινό.
Ο διαγωνισμός-έκθεση σκοπό έχει, την αξιολόγηση των καναρινιών φωνής  των μελών-εκτροφέων του Σ.Υ.Κ.Φ.Ε., την βελτίωση του επιπέδου των καναρινιών, την διάδοση της κάθε φυλής στο ευρύ κοινό και προαγωγή της καναρινοκουλτούρας. Πρόκειται δηλαδή για μια αποτίμηση του εκτροφικού αποτελέσματος της κάθε χρονιάς. Διεξάγεται για να επιβραβεύσει τους κόπους των εκτροφέων και να πιστοποιήσει το αποτέλεσμα της εργασίας τους.

Άρθρο 2ο
Οργανωτική Επιτροπή
Για τη διοργάνωση του διαγωνισμού-έκθεσης ορίζετε από το Δ.Σ. µία Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε), απαρτιζόμενη τουλάχιστον από πέντε (5) µέλη.  Η Οργανωτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα σε οτιδήποτε έχει σχέση µε την ίδια την έκθεση και πρέπει να ενεργεί µέσα στα όρια της αρμοδιότητας που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Τα μέλη της (Ο.Ε) μπορεί να είναι και μέλη του Δ.Σ..
  Τα ονόµατα των µελών της Οργανωτικής Επιτροπής πρέπει να δημοσιευθούν στον επίσηµο κανονισµό-πρόγραµµα. Τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής (Ο.Ε.) πρέπει να φοράνε ένα σήµα για να µπορούν να αναγνωριστούν.
Κάθε Οργανωτική Επιτροπή πρέπει να έχει Πρόεδρο, ∆ιευθυντή, Υποδιευθυντή και Γραμματέα.
  Ο Πρόεδρος µπορεί να είναι επίσης και ∆ιευθυντής της έκθεσης.  Είναι αρµοδιότητα του ∆ιευθυντή να επιβλέπει τη διαδικασία του διαγωνισμού και  την εγκατάσταση της έκθεσης, από απόψεως οργανωτικής, τεχνικής δοµής και υποστήριξης και να φροντίζει κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το παρόντα κανονισµό. Ο ∆ιευθυντής της έκθεσης είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη, ταξινόµηση και βράβευση και προσυπογράφει τα διπλώµατα συµµετοχής των εκθετών.
Αρµοδιότητα του Γραμματέα είναι να επιβλέπει τις εργασίες εγκλωβισµού και όλα τα διοικητικά θέµατα, σχετικά µε το στήσιµο της έκθεσης. 
  Τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής πρέπει να είναι µέλη του συλλόγου. Σε πρόσωπα που δεν είναι µέλη µπορούν να ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες. Σε περίπτωση συνδιοργάνωσης τα µέλη µπορούν να είναι και µέλη του συνδιοργανωτή.
  Η Οργανωτική Επιτροπή έχει έδρα το γραφείο διεύθυνσης της έκθεσης. Αυτό πρέπει να έχει είσοδο ελεύθερη στους εκθέτες και στο κοινό και σε αυτό υποβάλλονται οι ενστάσεις και οι ερωτήσεις για πληροφορίες. 
Άρθρο 3ο
Κανονισμός Πρόγραμμα

Στον κανονισµό – πρόγραµµα όλων των εκδηλώσεων πρέπει να αναφέρονται τα κάτωθι:
 • Οι προβλεπόµενες ώρες και ηµεροµηνίες για εγκλωβισµό, κρίση, άνοιγµα στο κοινό, η ώρα και η ηµέρα βράβευσης και παύσης της έκθεσης καθώς και τυχόν σεμιναρίου από τον κριτή.
 • Ο χώρος στον οποίο θα γίνει η έκθεση.
 • Οι κατηγορίες των πουλιών που συµµετέχουν στην έκθεση.
 • Το κόστος συµµετοχής για κάθε πουλί.
 • Ο µέγιστος αριθµός των πουλιών που θα εγκλωβιστούν για κάθε κατηγορία.
 • Ενδεχόμενα ειδικά βραβεία οποιουδήποτε τύπου συµπεριλαµβανοµένου και του τρόπου ανάδειξης των νικητών.
 • Τα ονόµατα των µελών της  Οργανωτικής  Επιτροπής και του κτηνιάτρου της έκθεσης.
 • Τα ονόµατα των κριτών της έκθεσης και την κατηγορία κρίσης τους.

Ο κανονισµός - πρόγραµµα συνοδεύεται από ένα δελτίο δήλωσης συµµετοχής για τον εγκλωβισµό. Το δελτίο δήλωσης είναι υποχρεωτικό, δεσµευτικό και ενυπόγραφο για κάθε εκθέτη. Πρέπει να κατατεθεί στον  σύλλογο το αργότερο µέχρι και τη τελευταία ηµέρα που αναγράφεται στη δήλωση. ∆ηλώσεις συµµετοχής µετά τη τελευταία ηµέρα δήλωσης δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν. Η οργανωτική επιτροπή πρέπει να ακυρώσει τη δήλωση συµµετοχής που έχει φτάσει στο µέγιστο προβλεπόµενο αριθµό εγκλωβισµού από τον κανονισµό - πρόγραµµα για κάθε είδος κατηγορίας  στην έκθεση.
Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να αλλάξει το πρόγραμμα διαγωνισμού εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, ενημερώνοντας τα μέλη με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Σ.Υ.Κ.Φ.Ε ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά.
Με ευθύνη του Δ.Σ. ανακοινώνεται επίσημα ο ετήσιος διαγωνισμός-έκθεση σε εύλογο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 2 μήνες) πριν από τη διοργάνωση εκτός εάν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν κάτι διαφορετικό. Η ανακοίνωση γίνεται δημόσια σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που σχετίζονται με την καναρινοκουλτούρα, σε forum, και υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Σ.Υ.Κ.Φ.Ε. Δύναται δε να εκδίδονται αφίσες ή άλλα έντυπα προώθησης της διοργάνωσης.

Η διάρκεια του ετήσιου διαγωνισμού-έκθεσης εξαρτάται από τις συμμετοχές και τη δυνατότητα κρίσης. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια του διαγωνισμού δε μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ημερών συμπεριλαμβανομένης της ημέρας εγκλωβισμού και της ημέρας της έκθεσης. 
Ο ετήσιος διαγωνισμός διενεργείται κατά τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο      και σε έκτακτες περιπτώσεις το μήνα Ιανουάριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί ο ετήσιος διαγωνισμός-έκθεση, δύναται να ακολουθήσουν και άλλοι σε οποιαδήποτε ημερομηνία.
Υπεύθυνοι για την επικοινωνία με τις ομοσπονδίες και τους κριτές είναι αποκλειστικά τα μέλη του Δ.Σ.
Σε όλους τους χώρους του διαγωνισμού-έκθεσης απαγορεύεται το κάπνισμα.

Άρθρο 4ο
Εκθέτες
Στον διαγωνισμό-έκθεση μπορούν να λάβουν μέρος τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σ.Υ.Κ.Φ.Ε., καθώς και μέλη άλλων συλλόγων μόνο μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν πειθαρχικές ποινές από την Γενική Συνέλευση που να απαγορεύουν αυτό το δικαίωµα.
Εκτροφέας που ανήκει σε δύο ή περισσότερους συλλόγους με διαφορετικά δαχτυλίδια μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό και με δαχτυλίδια διαφορετικού  συλλόγου, αρκεί να πιστοποιείται ότι τα δαχτυλίδια ανήκουν στον συγκεκριμένο εκτροφέα. 
 Οι κριτές  επιτρέπεται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με δικά τους καναρίνια, μόνο εφόσον υπάρχει και δεύτερος κριτής. Η Ο.Ε. διαμορφώνει έτσι την κατανομή των προς κρίση πουλιών ώστε τα πουλιά του κριτή  να κριθούν από τον δεύτερο συνάδελφό του. Για τους δόκιμους κριτές που συμμετέχουν στην διαδικασία της κρίσης ,επιτρέπεται επίσης να συμμετέχουν με πουλιά δικά τους κατά τον ίδιο τρόπο. Αν υπάρχει μόνο ένας κριτής, τότε η συμμετοχή του στο διαγωνισμό δεν επιτρέπεται.


  Η τιμή συμμετοχής στο διαγωνισμό-έκθεση ορίζεται από το Δ.Σ. ανάλογα με τις ανάγκες κάθε διαγωνισμού. Μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση στην τιμή συμμετοχής εκτροφέων που δεν ανήκουν στον σύλλογο.
Το Δ.Σ. μπορεί να διερευνά τις προθέσεις συμμετοχής των μελών προκειμένου να έχει στοιχεία για τον ορθό προγραμματισμό του διαγωνισμού-έκθεσης, όποτε αυτό κρίνετε απαραίτητο.
Η πληρωμή των συμμετοχών γίνεται όποτε κρίνεται σκόπιμο από το Δ.Σ. ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε διαγωνισμού-έκθεσης και με τον τρόπο που κάθε φορά ορίζεται από το Δ.Σ., ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχία της διοργάνωσης και καλύτερος προγραμματισμός. Εκπρόθεσμη πληρωμή της συμμετοχής οδηγεί σε αποκλεισμό του εκτροφέα από την διοργάνωση.

Άρθρο 5ο
Χορηγοί
Η Ο.Ε. μαζί με το Δ.Σ. μετά την οριστικοποίηση των ημερομηνιών του ετήσιου τοπικού διαγωνισμού-έκθεσης αναλαμβάνουν να διερευνήσουν το ενδεχόμενο εξεύρεσης χορηγιών. Ο χορηγός ή οι χορηγοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις ανάγκες της διοργάνωσης καλύπτοντας τα διάφορα έξοδα π.χ. κριτή (αεροπορικά, διατροφή, διαμονή κλπ), κτηνιάτρου, χώρου, διατροφής καναρινιών, διερμηνέα, επάθλων και αναμνηστικών, είδη κέτερινγκ, κλπ
Οι τελικές αποφάσεις σχετικά με τις χορηγίες λαμβάνονται αποκλειστικά από το Δ.Σ.

Άρθρο 6ο
Εγκλωβισμός-Απεγκλωβισμός
 • Τα πουλιά που συμμετέχουν στον διαγωνισμό είναι ηλικίας μικρότερης του ενός έτους, φέρουν μεταλλικό δαχτυλίδι κλειστού τύπου τρέχοντος έτους διαμέτρου 2.9mm προδιαγραφών COM.
 • Κατά την είσοδο των πουλιών προς εγκλωβισμό, οι φροντιστές-βοηθοί αλλάζουν νερό εμφιαλωμένο και τροφή καθώς και άμμο στον πάτο του κλουβιού μπροστά στον εκτροφέα και κατόπιν τα κλουβάκια σφραγίζονται με ταιράπ και τα πουλιά οδηγούνται στην αίθουσα εγκλωβισμού. Τα καναρίνια πρέπει να παραδίδονται στα κλουβιά τους μέσα στις ανάλογες βαλίτσες μεταφοράς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το Δ.Σ. ή την Ο.Ε  π.χ. όταν ο σύλλογος διαθέτει ράφια για τον εγκλωβισμό ή κλουβιά ιδιοκτησίας του.
 • Στον εγκλωβισμό είναι παρόν τεχνική επιτροπή η οποία ελέγχει τυχόν αναπηρίες των πουλιών, πουλιά χωρίς ουρά, χωρίς δάχτυλο, η κάποιο διακριτικό σημάδι, η διπλό δαχτυλίδι καθώς και ότι άλλο κρίνει ότι μπορεί να θεωρηθεί σημάδι με αποτέλεσμα να τεθεί το πουλί εκτός διαγωνισμού. Η τεχνική επιτροπή δεν είναι αρμόδια να κρίνει και να θέσει εκτός διαγωνισμού πουλιά με κόκκινο παράγοντα στα φτερά. Για τον κόκκινο παράγοντα είναι αρμόδιος μόνο ο κριτής ο οποίος και αποφασίζει.
 • Τα κλουβάκια πρέπει να είναι απολυμασμένα, καθαρά και τα πουλιά αποπαρασιτωμένα και υγιή, διαφορετικά  θα τίθενται εκτός διαγωνισμού. 
 • Τα πατηθράκια στο κλουβί(τύπου SEVILLANA) θα πρέπει να είναι τοποθετημένα το ένα στο τρίτο καγκελάκι από τις τροφές και το άλλο στο πέμπτο καγκελάκι προς την πόρτα, και να βρίσκονται στο ίδιο ύψος. Το νερό θα τοποθετείται έτσι όπως βλέπουμε το κλουβί από αριστερά και η τροφή από δεξιά. 
 • Τα κλουβάκια θα είναι τύπου SEVILLANA ή WATERSLAGER ανάλογα την κατηγορία πουλιών ,όπως τα πρότυπα της com. Σε ειδικές περιπτώσεις μετά από απόφαση του Δ.Σ. δύναται να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι κλουβιών όπως π.χ. VALENCIANA.
 • Τα κλουβάκια δεν θα φέρουν κανένα διακριτικό που να πιστοποιεί ποιος είναι ο εκτροφέας, θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα και ιδίου χρώματος  και τα νούμερα των δαχτυλιδιών των πουλιών θα αναγράφονται κάτω από το κλουβάκι.
 • Μετά το πέρας του εγκλωβισμού θα βλέπει τα πουλιά κτηνίατρος ο οποίος θα ενημερώνει την ομάδα εγκλωβισμού, την γραμματεία και τον ίδιο τον εκτροφέα.
 • ΟΙ αίθουσες εγκλωβισμού  θα είναι τόσες σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε γραμμής ξεχωριστά.(Timbrados,Harz,Malinois ). Οι αίθουσες εγκλωβισμού θα είναι από άκρη σε άκρη σκοτεινές ομοιόμορφα.
 • Οι ώρες ανοίγματος των πουλιών για σίτιση και καθαρισμό θα πραγματοποιούνται τρείς φορές την ημέρα. Από  την ημέρα του εγκλωβισμού έως την ημέρα των κρίσεων θα ανοίγουν τρείς φορές την ημέρα 08:30 με 09:00 το πρωί, μετά στις 13:30 έως 14:00 το μεσημέρι και τέλος στις 18:30 με 19:00 το απόγευμα. Από την μέρα των κρίσεων μέχρι την ημέρα απεγκλωβισμού των πουλιών οι ώρες σίτισης θα είναι 07:30 με 08:00 το πρωί, και μετά ανοίγουν ξανά για σίτιση μετά το πέρας των κρίσεων για μία ολόκληρη ώρα. Εξαιρούνται τα πουλιά που πέρασαν από κρίση τα οποία θα ακολουθούν το παραπάνω πρόγραμμα, δηλαδή τρείς φορές την ημέρα. 
 • Δύο μήνες πριν τον διαγωνισμό θα γίνετε γνωστό από τον σύλλογο δημόσια, ταυτοποιημένο μείγμα για την σίτιση των πουλιών.
 • Η  θερμοκρασία της αίθουσας εγκλωβισμού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 17 με 18 βαθμούς κελσίου.
 • Σε καμία περίπτωση το Δ.Σ. του συλλόγου ή η Ο.Ε, δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απώλειες καναρινιών, λόγω ασθένειας, τραυματισμού ή και κλοπής αυτών κλπ. Αυτό δηλώνεται εγγράφως και ενυπόγραφα από τον εκτροφέα στο Έντυπο Παράδοσης-Παραλαβής Καναρινιών και Εξοπλισμού κατά τη διαδικασία του εγκλωβισμού. Στο έντυπο αυτό σημειώνονται και παρατηρήσεις τόσο για τα καναρίνι όσο και για τον εξοπλισμό. Συντάσσεται σε δύο αντίγραφα ένα για το σύλλογο και ένα για τον εκτροφέα, είναι δε απαραίτητο για την διαδικασία παράδοσης-παραλαβής πριν (εγκλωβισμός) και μετά (απεγκλωβισμός) το διαγωνισμό.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα εγκλωβισμού, ατόμων που δεν έχουν εργασία. Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στο Δ.Σ., την Ο.Ε., στον κριτή και στον κτηνίατρο. Επιπλέον, κανείς απολύτως δεν εισέρχεται στην αίθουσα εγκλωβισμού μόνος, αλλά τουλάχιστον δύο άτομα μαζί.
 • Ο απεγκλωβισμός των καναρινιών και η παράδοσή τους στους εκτροφείς γίνεται μόνο μετά το τέλος του διαγωνισμού, των απονομών και της έκθεσης στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι εκτροφείς που έλαβαν μέρος.
 Ωστόσο, είναι δυνατή η παράδοση των καναρινιών και αμέσως μετά το τέλος της κρίσης και κατά περίπτωση με απόφαση της Ο.Ε, όταν το επιβάλλουν ειδικές συνθήκες όπως περιορισμένος χρόνος και χώρος, απαίτηση του εκτροφέα.


Άρθρο 7ο

Κρίσεις
Τα καναρίνια φωνής ανάλογα με την κατηγορία τους κρίνονται σε τετράδες, δυάδες και μονά. Στην αίθουσα κρίσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι παράμετροι που θα εξασφαλίζουν τις καταλληλότερες συνθήκες ώστε τα καναρίνια να αποδώσουν το καλύτερο δυνατό. Η αίθουσα ελέγχεται από τον κριτή πριν τον διαγωνισμό και τυγχάνει της έγκρισής του.
Στην αίθουσα βρίσκεται το τραπέζι του κριτή και το τραπέζι πάνω στο οποίο τοποθετούνται τα καναρίνια, σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τον κριτή.
Η αίθουσα  κρίσης πρέπει να είναι φωτεινή και το τρίπλευρο εντός του οποίου κρίνονται τα πουλιά(Harz-Timbrado), να είναι έτσι τοποθετημένο, ώστε τα πουλιά να μην βλέπουν απευθείας σε παράθυρο.
Η θερμοκρασία της αίθουσας κρίσης να μην είναι κάτω από  20 βαθμούς κελσίου και πάνω από 22. Η θερμοκρασία της αίθουσας κρίσης θα πρέπει να είναι περίπου δύο βαθμούς υψηλότερη από την θερμοκρασία της αίθουσας εγκλωβισμού.
Η κλήρωση  των ομάδων για κρίση γίνετε με δύο τρόπους. Α) επί τόπου από την ομάδα εγκλωβισμού και διεξαγωγής του διαγωνισμού και Β) από τον κριτή.
Οι κρίσεις ξεκινούν στις 08:30 το πρωί (το αργότερο 09:00), 13:00 με 14:00 το μεσημέρι γίνετε διάλλειμα και κατόπιν συνεχίζονται οι κρίσεις μέχρι τις 18:30 το απόγευμα.
Στον χώρο κρίσης υπάρχει ένα τρίπλευρο, σύμφωνα με το σχεδιασμό κάθε ράτσας ξεχωριστά(Harz-Timbrados), μέσα στο οποίο τοποθετούνται τα πουλιά για κρίση. Η κατασκευή του τρίπλευρου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, είναι αρμοδιότητα των Τεχνικών Επιτροπών σε συνεργασία με το Δ.Σ, είναι συγκεκριμένο(διαστάσεις, χρώμα, υλικό  κτλ) και πρέπει να γίνετε γνωστό στους εκτροφείς από τον σύλλογο δυο μήνες πριν τον διαγωνισμό, ώστε να προμηθευτούν παρόμοιο για την εκπαίδευση των πουλιών τους. Σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να κριθούν τα πουλιά και εκτός τρίπλευρου, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλουν και πάντα σε συνεργασία με τις Tεχνικές Eπιτροπές.
Τα κλουβιά(Timbrados,Harz) τοποθετούνται σε οριζόντιο φοριαμό  και αριθμούνται με Α, Β, C, D από αριστερά προς τα δεξιά.H τοποθέτηση στην καμπίνα κρίσης γίνετε κάθετα σε σειρά το ένα κλουβάκι επάνω στο άλλο με το Α επάνω και το D κάτω.
Τα κλουβιά (Malinois) τοποθετούνται σε κάθετο φοριαμό τετράγωνο με την αρίθμηση πάνω αριστερή γωνία το Α και κάτω το Β. Πάνω δεξιά γωνία το C και από κάτω το D.Τα μαλινουά τοποθετούνται στον τραπέζι της κρίσης όπως είναι τοποθετημένα μέσα στον φοριαμό με διαχωριστικό ξύλο ανάμεσα στα τέσσερα κλουβιά. Κατά τον ίδιο τρόπο στήνονται στο τραπέζι και τα ντουέτα των μαλινουά.(και στις τρείς παραπάνω κατηγορίες καναρινιών φωνής τοποθετείται ξύλο κόντρα πλακέ 3mm στα κλουβιά που βρίσκονται στην κορυφή).Τα κλουβιά(Malinois) τοποθετούνται  και σε οριζόντιο φοριαμό και τοποθετούνται προς κρίση, όπως και αυτά σε κάθετο φοριαμό.
Τα πουλιά προετοιμάζονται 10 λεπτά έξω από το δωμάτιο κρίσης πριν μπουν στον κριτή, και εισέρχονται σ' αυτόν χωρίς την κάσα τους.
Η διάρκεια κρίσης είναι 15 λεπτά το λιγότερο και μέχρι  20 λεπτά. Κατά την κρίση του κριτή αν το θεωρήσει απαραίτητο, μπορεί να δώσει κι άλλο χρόνο στα πουλιά και μέχρι τα 30 λεπτά.
Το Δ.Σ. και η Ο.Ε. δεν πρέπει να επιτρέπει στον κριτή να κρίνει ανά ημέρα περισσότερες από 23 ομάδες (Τετράδες, stam) και περισσότερες από 27 ομάδες στην κατηγορία μονά.
Στην κατηγορία μονά επιτρέπετε η συμμετοχή μέχρι 5 πουλιά ανά εκτροφέα. Τα μονά πουλιά κρίνονται σε ομάδες των δύο (2) πουλιών ή τριών πουλιών (3) μαζί και όχι σαν τετράδα. Δηλαδή αν ένας εκτροφέας φέρει τέσσερα (4)πουλιά θα πρέπει  να κριθούν δύο και δύο ξεχωριστά. Δύναται να κριθεί και ένα πουλί μόνο του εφόσον υπάρχει επαρκείς χρόνος.
Μετά το πέρας των κρίσεων εάν υπάρχει επαρκείς χρόνος κρίνονται τα πουλιά εκτός διαγωνισμού. Σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να κριθούν πουλιά μεγαλύτερα του ενός έτους και πουλιά χωρίς δαχτυλίδι.
Στο τέλος κάθε ημέρας κρίσης, τα φύλλα βαθμολογίας (φίσες) παραδίδονται προσωρινά από τον κριτή στην Γραμματεία της (Ο.Ε), ώστε να ελεγχθούν για τυχόν λάθη (σε περίπτωση λάθους αρμόδιος για την διόρθωση είναι μόνο ο κριτής) και να περαστούν οι βαθμολογίες στο αρχείο του συλλόγου. Κατόπιν επιστρέφονται πάλι στον κριτή. Πρέπει να τηρείται εχεμύθεια ως προς τα αποτελέσματα μέχρι να ανακοινωθούν επίσημα από την (Ο.Ε) την ημέρα των απονομών, όπου παραδίδονται και τα πρωτότυπα  φύλλα βαθμολογίας (φίσες) στους συμμετέχοντες εκτροφείς.
Στην αίθουσα κρίσης πλην του κριτή και του διερμηνέα και με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., μπορούν να παρευρίσκονται (πλάι του ή πίσω του) μέχρι δύο δόκιμοι κριτές, οι οποίοι θα έχουν ακολουθήσει την διαδικασία ανάδειξης νέων κριτών, ανεξαρτήτως συλλόγου.
Στην αίθουσα κρίσης επίσης μπορούν να παρευρίσκονται σαν θεατές  μετά από απόφαση του Δ.Σ., μόνο οι εκτροφείς που συμμετέχουν.
Οι εκτροφείς κάθονται στην αντίθετη πλευρά από τον κριτή και σε μεγαλύτερη απόσταση από ότι αυτός από τα καναρίνια και κατά τρόπο ώστε να μην ενοχλούν τη διαδικασία. Υποχρεούνται δε να παραμένουν σιωπηλοί στην θέση τους, ακίνητοι και χωρίς να εκφράζουν σχόλια ή να θορυβούν, παρεμποδίζοντας το έργο του κριτή. Ο κριτής, η Ο.Ε ή το Δ.Σ. μπορούν να αποβάλλουν άτομα από το χώρο του διαγωνισμού εφόσον έπειτα από σύσταση δε συμμορφώνονται με τις οδηγίες. Μετακίνηση θεατή στο χώρο επιτρέπεται μόνο κατά την διάρκεια της αλλαγής διαγωνιζόμενης τετράδας καθώς απομακρύνεται από την αίθουσα.
Εάν υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστού χώρου, μπορεί να υπάρχει προβολή σε οθόνη της διαδικασίας κρίσης. Στον χώρο αυτό οι εκτροφείς που συμμετέχουν μπορούν να προσκαλέσουν και ένα άτομο, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.
Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να γίνεται τηλεοπτική μετάδοση ζωντανή ή σε μαγνητοσκόπηση (σε κοινωνικά δίκτυα, στο youtube, στην ιστοσελίδα κλπ), μέρους ή του συνόλου του διαγωνισμού-έκθεσης πάντα στο πλαίσιο της καλλιέργειας της καναρινοκουλτούρας, της προβολής του συλλόγου και των σκοπών του.
Μετά το πέρας των κρίσεων τα καναρίνια ανοίγονται προς έκθεση για το κοινό σε ώρες που έχουν ανακοινωθεί στο πρόγραμμα.
Άρθρο 8ο
Βραβεύσεις
Βραβεύονται με κύπελλο οι τρεις πρώτοι νικητές στην κατηγορία Τετράδες, οι τρείς πρώτοι νικητές στα Ντουέτα και οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία Μονά για κάθε ράτσα.

Επίσης βραβεύεται το καλύτερο πουλί του διαγωνισμού με την υψηλότερη βαθμολογία CHAMPION. Ο τίτλος για να απονεμηθεί θα πρέπει το συγκεκριμένο πουλί να έχει συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία άνω των 90 βαθμών.
Ο υπεύθυνος του διαγωνισμού (Δ.Σ. ή Ο.Ε) είναι υποχρεωμένος να έχει ελέγξει πριν την απονομή το δαχτυλίδι κάθε πουλιού που βραβεύεται παρουσία του προέδρου (ή ενός μέλους του Δ.Σ.) του συλλόγου και του εκτροφέα. 
Το Δ.Σ. σε συνεργασία με τον κριτή μπορεί να θεσπίσει σε κάποιον διαγωνισμό, περισσότερα βραβεία (π.χ καλύτερου εκτροφέα, καλύτερου νέου εκτροφέα, γενικότερης συνεισφοράς στον σύλλογο κτλ). 
Βραβείο επίσης ή αναμνηστικά μπορούν να δοθούν σε όσους βοήθησαν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό τιμής ένεκεν. 
Εκτός από κύπελλα, μετάλλια ή κονκάρδες τα βραβεία μπορεί να είναι τροφή ή άλλα είδη σχετικά με το χόμπι. 
Τα αποτελέσματα προκύπτουν βάσει της βαθμολογίας του κριτή. Η βαθμολογία είναι οριστική και δεν αμφισβητείται από κανένα. Την γνώμη του κριτή, δεν την κρίνει κανείς. 
Οποιαδήποτε διαφωνία με τον κριτή πριν, κατά την διάρκεια ή μετά το πέρας του διαγωνισμού ισοδυναμεί με προσβολή απέναντι στον ίδιο το σύλλογο και επισύρει ποινή κατά το προβλεπόμενα από το καταστατικό του συλλόγου. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την τελική κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του κριτή, ο οποίος και αποφασίζει. 
Όλα τα αποτελέσματα  των συμμετεχόντων τηρούνται στο αρχείο του συλλόγου και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και στα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτει ο σύλλογος, καθώς και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο.  
Το αρχείο είναι περιουσία του συλλόγου και επιτρέπεται μόνο σε αυτόν να αναπαράγει και να διανέμει κάθε είδους αντίγραφο σε cd-dvd-φωτογραφίες κτλ.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και οι βραβεύσεις γίνονται κατά προτίμηση την ημέρα της έκθεσης και γνωριμίας με το κοινό. 
  Οι απονομές δύναται να γίνονται και από σημαίνοντα πρόσωπα τόσο της καναρινοκουλτούρας όσο και της κοινωνικής και πολιτικής ζωής της χώρας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 9ο
Τεχνικές Επιτροπές

Οι Τεχνικές Επιτροπές (Τ.Ε) είναι Τεχνικά Όργανα του συλλόγου που έχουν συσταθεί με σκοπό να βοηθήσουν τα μέλη-εκτροφείς, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις, που έχουν σχέση με την ορθή και συστηματική διαχείριση – εκτροφή και την έκθεση σε κρίση των καναρινιών φωνής.
Το αντικείμενο και το έργο των Τ.Ε. είναι:
Α) Σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του συλλόγου:
 • Η προώθηση στον σύλλογο όλων των δραστηριοτήτων που έχουν σαν σκοπό να διαφημίσουν και να διαδώσουν την ορθή και συστηματική εκτροφή και την εν γένει ποιοτική διαχείριση  των καναρινιών φωνής.
 • Η τεχνική κατάρτηση των μελών-εκτροφέων του συλλόγου με τη παροχή κατάλληλης τεχνογνωσίας και πληροφορίας σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση των καναρινιών φωνής που ο σύλλογος εκτρέφει.
Για το λόγο αυτό οι Τ.Ε., κατά ειδικότητα, προβαίνουν:
 • Στη συγκέντρωση, καταγραφή, αποτίμηση, ταξινόμιση και επεξεργασία κατάλληλου υλικού και πληροφορίας, μέσω βιβλιογραφίας, διαδικτύου, άρθρων, μελετών κλπ, που αφορά την εκτροφή και διαχείριση των καναρινιών φωνής που εκτρέφουν τα μέλη-εκτροφείς του συλλόγου. Το υλικό αυτό συγκεντρώνεται από τα ίδια τα μέλη της κάθε Τ.Ε. ή υποδεικνύεται από τα μέλη-εκτροφείς του συλλόγου. Επίσης, η εκάστοτε Τ.Ε. μπορεί να ζητά επίσημα, μέσω της Ομοσπονδίας, από τη Παγκόσμια Ορνιθολογική Ομοσπονδία C.O.M. ή την Ευρωπαική Ένωση Ε.Ε και τα αρμόδια όργανά τους, οτιδήποτε υλικό και πληροφορία αποδεικνύεται χρήσιμη για την επίτευξη των στόχων της Τ.Ε.
 • Στην αποτύπωση του συγκεντρωθέντος και επεξεργασμένου υλικού σε εργασίες, μελέτες, άρθρα κλπ. Ολη αυτή η επεξεργασμένη πληροφορία αρχειοθετείται κατάλληλα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
 • Στη δημιουργία Εγχειριδίου διαχείρισης και εκτροφής καναρινιών φωνής  κάθε κατηγορίας και παρουσιάσεων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή με όλη αυτή την επεξεργασμένη πληροφορία.
 • Στη προώθηση και διανομή, της επεξεργασμένης πληροφορίας στα μέλη-εκτροφείς των συλλόγου και τη διεξαγωγή χρήσιμων παρουσιάσεων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή με απώτερο σκοπό την ενημέρωση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης-εκτροφής των καναρινιών φωνής που ο  σύλλογος εκτρέφει.
 • Στην αποτύπωση και προώθηση της επεξεργασμένης πληροφορίας σε μορφή άρθρων ή οποιασδήποτε άλλης έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, με απώτερο σκοπό την παρουσίασή τους σε περιοδικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό),  σαν υλικό ενημέρωσης και προβολής του συλλόγου.

 Β) Σε θέματα που σχετίζονται με τις εκθέσεις και εν γένει με τις ορνιθολογικές      εκδηλώσεις, κρίσεις πουλιών:
 1. Ο ακριβής προσδιορισμός και η ενημέρωση με τις τυχόν μεταβολές των    προτύπων   και των κριτηρίων των καναρινιών φωνής  που η κάθε Τ.Ε. διαχειρίζεται.
2. Ο ακριβής προσδιορισμός των χαρακτηριστικών (standard) και της αντίστοιχης βαθμολογίας τόσο για τα μονά πουλιά (individual) όσο και για τις τετράδες (stam), καθώς και η ενημέρωση στις τυχόν μεταβολές της.
3.  Ο προσδιορισμός και η ενημέρωση των μελών-εκτροφέων, για τους λόγους αποκλεισμού και μη κρίσεως ενός πουλιού στις εκθέσεις του συλλόγου.
 Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω λόγοι μη συμμετοχής ενός πουλιού σε εκθέσεις είναι αποτυπωμένοι σε Ειδικό Εγχειρίδιο Προτύπων, Κριτηρίων, Χαρακτηριστικών και Βαθμολογιών, το οποίο και ενημερώνεται με τυχόν μεταβολές που κοινοποιούνται από την  Παγκόσμια Ορνιθολογική Ομοσπονδία C.O.M.
4. Ο προσδιορισμός και η ενημέρωση των μελών-εκτροφέων του συλλόγου με τους ειδικούς κανόνες για τον εγκλωβισμό, απεγκλωβισμό και την κρίση των πουλιών που συμμετέχουν στις εκθέσεις.
5. Ο προσδιορισμός και η ενημέρωση των μελών-εκτροφέων του συλλόγου με τους ειδικούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την επιλογή των χώρων που χρησιμοποιούνται ως έδρα των διαγωνισμών-εκθέσεων, καθώς και τους τρόπους και τη διαδικασία πραγματοποιήσεώς τους.
6. Ο προσδιορισμός και η ενημέρωση των μελών-εκτροφέων, με τους ειδικούς τύπους κλουβιών ανά κατηγορία που διαχειρίζονται τα μέλη-εκτροφείς του συλλόγου.
7. Η δημιουργία επαφών και ανταλλαγών πληροφοριών και εμπειριών με οργανώσεις του εξωτερικού που έχουν τους ίδιους στόχους και σκοπούς των αντίστοιχων Τ.Ε., προκειμένου να συσφιχθούν οι σχέσεις και οι δεσμοί του συλλόγου με αυτές τις οργανώσεις.
       
Οι Τ.Ε ορίζονται και συγκροτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη τους επιλέγονται με βάση τις γνώσεις και τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν για την συγκεκριμένη ράτσα πουλιού και την αντίστοιχη Τ.Ε στην οποία θα συμμετέχουν. 
Κάθε τεχνική επιτροπή μπορεί να απαρτίζεται από ένα έως τρία μέλη ανά κατηγορία πουλιών και τα μέλη της μπορούν να αλλάζουν με απόφαση του Δ.Σ. χωρίς συγκεκριμένη θητεία.


                                                                                         
                                                                         Άρθρο 10ο
Δημοσιεύσεις-Εφαρμογή
Για ότι δεν έχει προβλεφθεί από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, αρμόδιο να αποφασίζει είναι το Δ.Σ., όπως και για κάθε διευκρίνηση που θα χρειαστεί μέχρι την τροποποίησή του και ψήφισή του από τη Γ.Σ. .
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Διαγωνισμών – Εκθέσεων του Συλλόγου Καναρινιών Φωνής Ελλάδος-Σ.Υ.Κ.Φ.Ε. θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του σωματείου. 
Τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις του θα πρέπει να αναρτώνται και αυτές στην ιστοσελίδα του σωματείου και αν δεν υπάρχει ιστοσελίδα θα πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη του σωματείου με το προσφορότερο μέσο. 
Ο παρόντας  Εσωτερικός Κανονισμός Διαγωνισμών – Εκθέσεων, εγκρίθηκε  από τη Γενική Συνέλευση του ΣΥ.Κ.Φ.Ε στην Θεσσαλονίκη την 04η Φεβρουαρίου 2018 και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή. Με την ψήφισή του παύει η ισχύς οποιουδήποτε άλλου προγενέστερου Εσωτερικού Κανονισμού.ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο    ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΓΔΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ΓΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


                Ο ΤΑΜΙΑΣ                                              Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                 ΨΑΡΡΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.